Content feed Comments Feed

వినియోగః
ఓం అస్య శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య బుధకౌశిక ఋషిః శ్రీసీతారామచంద్రో దేవతా అనుష్టుప్ చంధః సీతా శక్తిః శ్రీమాన్ హనుమాన్ కీలకం శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః

ధ్యానమ్
ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం, బద్ధపద్మాసనస్థం
పీతం వాసో వసానం నవకమలదళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్।
వామాంకారూఢసీతాముఖకమలమిళల్లోచనం నీరదాభం
నానాలంకారదీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రమ్॥

చరితం రాఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్।
ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతకనాశనమ్॥

ధ్యాత్వానీలోత్పలశ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్।
జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటామకుట మండితమ్॥

సాసితూణధనుర్భాణ పాణిం నక్తంచరాంతకమ్।
స్వలీలయా జగత్త్రాతు మావిర్భూత మజం విభుమ్॥

రామరక్షాం పఠేత్ ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్।
శిరో మే రాఘవః పాతు ఫాలం దశరథాత్మజః॥

కౌసల్యేయో దృశౌ పాతు విశ్వామిత్రప్రియః శ్రుతీ।
ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సలః॥

జిహ్వాం విద్యానిథిః పాతు కంఠం భరతవందితః।
స్కందౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముకః॥

కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్।
మధ్యం పాతు ఖరద్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయః॥

సుగ్రీవేశః కటిం పాతు సక్థినీ హనుమత్‌ప్రభుః।
ఉరూ రఘూత్తమః పాతు రక్షఃకులవినాశకృత్॥

జానునీ సేతుకృత్ పాతు జంఘే దశముఖాంతకః।
పాదౌ విభీషణశ్రీదః పాతు రామో౭ఖిలం వపుః॥

ఏతాం రామబలోపేతం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్।
స చిరాయుః సుఖీపుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్॥

పాతాల భూతల వ్యోమచారిణః చద్మచారిణః।
నద్రష్టుమపి శక్తాస్తే రక్షితం రామనామభిః॥

రామేతి రామభద్రేతి రామచంద్రేతి వా స్మరణ్।
నరో న లిప్యతే పాపైః భుక్తిం ముక్తించ విందతి॥

జగజ్జైత్రైక మంత్రేణ రామనామ్నాభిరక్షితమ్।
యః కంఠే ధారయేత్ తస్య కరస్థాః సర్వసిద్ధయః॥

వజ్రపంజరనామేదం యో రామకవచం స్మరేత్।
అవ్యాహతాజ్ఞః సర్వత్ర లభతే జయమంగళమ్॥

ఆదిష్టవాన్ యథా స్వప్నే రామరక్షామిమాం హరః।
తథాః లిఖితవాన్ ప్రాతః ప్రబుద్ధో బుధకౌశికః॥

ఆరామ@ కల్పవృక్షాణాం విరామః సకలాపదామ్।
ఆభిరామస్త్రిలోకానాం రామః శ్రీమాన్ స నః ప్రభుః॥

తరుణౌ రూపసంపన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ।
పుండరీక విశాలాక్షౌ చీరకృష్ణాజినాంబరౌ॥

ఫలమూలాశినౌ దాన్తౌ తాపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ।
పుత్రౌ దశరథస్యైతౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ॥

శరణ్యౌ సర్వసత్తానాం శ్రేష్టౌ సర్వధనుష్మతామ్।
రక్షఃకుల నిహన్తారౌ త్రాయేతాం నో రఘుత్తమౌ॥

ఆత్తసజ్జధనుషా విషస్పృశావక్షయాశుగనిషంగసంగినౌ।
రక్షణాయ మమ రామలక్ష్మణావగ్రత పథి సదైవ గచ్చతామ్॥

సన్నదః కవచీ కడ్గీ చాపబాణధరో యువా।
గచ్చన్మనోరథాన్నశ్చ రామః పాతు సలక్ష్మణ॥

రామో దాశరథీ శ్శూరో లక్ష్మణానుచరో బలీ।
కాకుత్‌స్థః పురుషః పూర్ణః కౌసల్యేయో రఘూత్తమః॥

వేదాన్తవేద్యో యజ్ఞేశః పురాణపురుషోత్తమః।
జానకీవల్లభః శ్రీమానప్రమేయః పరాక్రమః॥

ఇత్యేతాని జపన్నిత్యం మద్భక్తః శ్రద్ధయాన్వితః।
ఆశ్వమేధాధికం పుణ్యం సంప్రాప్నోతి న సంశయః॥

రామం దూర్వాదళశ్యామం పద్మాక్షం పీతవాసనమ్।
స్తువంతి నామభిర్దివ్యైః న తే సంసారిణో నరాః॥

రామం లక్ష్మణపూర్వజం రఘువరం సీతాపతిం సుందరం
కాకుత్‌స్థం కరుణార్ణవం గుణనిథిం విప్రప్రియం ధార్మికమ్।
రాజేంద్రం సత్యసంధం దశరథతనయం శ్యామలం శాంతమూర్తిం
వందే లోకాభిరామం రఘుకులతిలకం రాఘవం రావణారిమ్॥

రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేథసే।
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః॥

శ్రీరామ రామ రఘునందన రామ రామ
శ్రీరామ రామ భరతాగ్రజ రామ రామ।
శ్రీరామ రామ రణకర్కశ రామ రామ
శ్రీరామ రామ శరణం భవ రామ రామ॥

శ్రీరామచంద్రచరణౌ మనసా స్మరామి
శ్రీరామచంద్రచరణౌ వచసా గృణామి।
శ్రీరామచంద్రచరణౌ శిరసా నమామి
శ్రీరామచంద్రచరణౌ శరణం ప్రపద్యే॥

మాతా రామో మత్పితా రామచంద్రః
స్వామీ రామో మత్సఖా రామచంద్రః।
సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళుః
నా౭న్యం జానే నైవ జానే న జానే॥

దక్షిణే లక్ష్మణో యస్య వామే చ జనకాత్మజా।
పురతో మారుతిర్యస్య తం వందే రఘునందనమ్॥

లోకాభిరామం రణరంగధీరం।
రాజీవనేత్రం రభువంశనాథమ్।
కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం।
శ్రీరామచంద్రం శరణం ప్రపద్యే॥

కూజంతం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరమ్।
ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలమ్॥

ఆపదామపహప్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్।
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్॥

భర్జనం భవబీజానాం ఆర్జనం సుఖసంపదామ్।
తర్జనం యమదూతానాం రామరామేతి గర్జనమ్॥

రామో రాజమణిః సదా విజయతే రామం రమేశం భజే
రామేణాభిహతా నిశాచరచమూ రామాయ తస్మై నమః।
రామాన్నాస్తి పరాయణం పరతరం రామస్య దాసో౭స్మ్యహం
రామే చిత్తలయః సదా భవతు మే భో రామ! మాముద్ధరః॥

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే।
సహస్రనామతత్ తుల్యం రామనామవరాననే॥
ఇతి శ్రీబుధకౌశిక మునివిరచితం శ్రీరామరక్షాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్

1 Responses to శ్రీరామ రక్షాస్తోత్రం

 1. డాక్టర్ అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారికి. సుమనర్నమస్సులు.

  జ్ఞానాన్నదాన సు చిదంబర శాస్త్రి వర్యా!
  ప్రాణ ప్రదంబగు మహోన్నత భక్తి ముక్తుల్
  సాధ్యంబు చేయసమకట్టిన సద్గుణాఢ్యా!
  ఆంధ్రమృతంబు గని గ్రోలుడు హైందవాంశా!
  http://andhraamrutham.blogspot.com

   

Post a Comment